Pelopia ym Mytholeg Roeg

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

Tabl cynnwys

PELOPIA MEWN MYTHOLEG GROEG

Roedd Pelopia yn aelod benywaidd o Dŷ melltigedig Atreus, disgynnydd i Tantalus, ac felly mae'n bosibl ei bod wedi tynghedu o'i genedigaeth.

Pelopia Merch Thyestes

Merch Thyestes o ferch anhysbys oedd Pelopia

Merch Thyestes o ferch anhysbys, a gor-wyres oedd Pelopia, a gor-wyres i Pel. 7>. Dywedir fod gan Pelopia ddau neu dri o frodyr dienw.

Yr oedd tad Pelopia, Thyestes, a’i hewythr Atreus, wedi eu hanfon i alltudiaeth o’u rhan ym marwolaeth eu llysfrawd. Daethant o hyd i gartref newydd yn Mycenae, ac yr oedd pethau'n edrych i fyny am Pelopia, yn enwedig pan ddaeth Thyestes yn frenin Mycenae, ar ôl marwolaeth Eurystheus.

Pelopia yn Alltud

Ond buan iawn y byddai Atreus yn meddiannu'r orsedd, gyda chymorth y duwiau. Byddai Thyestes a Pelopia yn cael eu halltudio o Mycenae, er efallai fod Pelopia yn dal i fod ym Mycenae i fod yn dyst i'r wledd lle gweinyddwyd ei brawd fel y prif gwrs i Thyestes ei fwyta.

Ymosodwyd ar Pelopia

Byddai Pelopia yn dod o hyd i loches yn Sicyon yn nhy'r Brenin Theprotusa, a byddai Teml Athen yn freintiedig o fewn teml Athen. Byddai digwyddiadau mewn mannau eraill yn cael effaith aruthrol ar ei bywyd.

Roedd Thyestes wedi teithio i Delphi i ddarganfod sut y gallai ddial ar Atreus, ac roedd yr Oracle wedi dweud wrth y cyn frenin pe bai ei ferch yn geni mab iddo,yna byddai'r mab hwnnw'n lladd Atreus.

Byddai Thyestes yn teithio i Sicyon, ac yno y daeth ar draws Pelopia yn golchi ei hun mewn afon ar ôl aberth yn y deml. Gan ei guddio ei hun, byddai Thyestes yn treisio ei ferch ei hun, er i Pelopia lwyddo i dynnu cleddyf ei hymosodwr a'i guddio, er mwyn iddi un diwrnod adnabod ei hymosodwr.

Medi Morn - Paul Émile Chabas (1869–1937) - PD-art-100

Pelopia yn Rhoi Genedigaeth i Fab

Treisio Thyestes o Pelopia yn wir a wnaeth ei ferch yn feichiog, ond cyn i'r beichiogrwydd ddod i Styonus ei hun, gwnaeth Atrenus ei hun. Gwelodd Atreus Pelopia, ac er nad oedd ewythr yn adnabod nith, penderfynodd Atreus wneud Pelopia yn wraig newydd iddo. Felly, dychwelodd Pelopia unwaith eto i Mycenae, a byddai Pelopia yn rhoi genedigaeth i “mab” Atreus.

Mae rhai fersiynau o chwedl Pelopia yn dweud sut y cefnodd brenhines newydd Mycenae y bachgen newydd-anedig, gan gywilydd iddo gael ei gynhyrchu o ganlyniad i dreisio. Ond, er iddo gael ei adael ar ochr y bryn, cafodd Aegisthus ei achub yn gyntaf gan gafr hi ac yna gan fugail. Dywedwyd wedyn i'r bugail ddod â'r plentyn gadawedig i Atreus a'i gododd wedyn fel ei blentyn ei hun.

Dychwelyd Thyestes i Mycenae

Yn y pen draw, ar ôl blynyddoedd lawer, darganfuwyd Thyestes yn Delphi gan Agamemnon a Menelaus , a dychwelodd eu hewythr i'r teulu trwy orfodaeth.Mycenae. Wedi'i garcharu mewn cell, anfonodd Atreus ei “fab” Aegisthus i ladd y carcharor, ond pan ddatgelodd Aegisthus ei gleddyf, cydnabu Thyestes ef fel y cleddyf yr oedd wedi'i golli flynyddoedd ynghynt.

Gweld hefyd: Ourania mewn Mytholeg Roeg

Pan holodd Thyestes a fyddai'n llofrudd am y cleddyf, gorfodwyd Aegisthus i alw ar ei fam Pelopia i ddarparu'r manylion. Pan gydnabu Pelopia y carcharor fel ei thad a'i threiswyr, merch Thyestes a gymerth y cleddyf oddi ar ei mab, ac a'i trywanodd ei hun ag ef, gan gyflawni hunanladdiad.

Er hynny, mab Pelopia a aeth ymlaen i ladd Atreus â'r un cleddyf yn fuan wedyn; yn cadarnhau y brophwydoliaeth a wnaed flynyddoedd o'r blaen.

Gweld hefyd: Brenin Danaus mewn Mytholeg Roeg
|

Nerk Pirtz

Mae Nerk Pirtz yn awdur ac ymchwilydd angerddol sydd â diddordeb dwfn ym mytholeg Roegaidd. Wedi'i eni a'i fagu yn Athen, Gwlad Groeg, roedd plentyndod Nerk yn llawn chwedlau am dduwiau, arwyr a chwedlau hynafol. O oedran ifanc, cafodd Nerk ei swyno gan rym ac ysblander y straeon hyn, a thyfodd y brwdfrydedd hwn yn gryfach dros y blynyddoedd.Ar ôl cwblhau gradd mewn Astudiaethau Clasurol, ymroddodd Nerk i archwilio dyfnder mytholeg Roegaidd. Arweiniodd eu chwilfrydedd anniwall nhw ar quests di-ri trwy destunau hynafol, safleoedd archeolegol, a chofnodion hanesyddol. Teithiodd Nerk yn helaeth ar draws Gwlad Groeg, gan fentro i gorneli anghysbell i ddarganfod chwedlau anghofiedig a straeon heb eu hadrodd.Nid yw arbenigedd Nerk yn gyfyngedig i'r pantheon Groeg yn unig; maent hefyd wedi ymchwilio i'r rhyng-gysylltiadau rhwng mytholeg Roegaidd a gwareiddiadau hynafol eraill. Mae eu hymchwil trwyadl a'u gwybodaeth fanwl wedi rhoi persbectif unigryw iddynt ar y pwnc, gan oleuo agweddau llai adnabyddus a thaflu goleuni newydd ar chwedlau adnabyddus.Fel awdur profiadol, nod Nerk Pirtz yw rhannu eu dealltwriaeth ddofn a'u cariad at fytholeg Roegaidd gyda chynulleidfa fyd-eang. Maen nhw’n credu nad llên gwerin yn unig mo’r chwedlau hynafol hyn ond naratifau bythol sy’n adlewyrchu brwydrau, dyheadau a breuddwydion tragwyddol ddynoliaeth. Trwy eu blog, Wiki Greek Mythology, nod Nerk yw pontio'r bwlchrhwng yr hen fyd a’r darllenydd modern, gan wneud y tiroedd chwedlonol yn hygyrch i bawb.Mae Nerk Pirtz nid yn unig yn awdur toreithiog ond hefyd yn storïwr cyfareddol. Mae eu naratifau yn gyfoethog o fanylion, gan ddod â'r duwiau, duwiesau ac arwyr yn fyw. Gyda phob erthygl, mae Nerk yn gwahodd darllenwyr ar daith ryfeddol, gan ganiatáu iddynt ymgolli ym myd hudolus chwedloniaeth Roegaidd.Mae blog Nerk Pirtz, Wiki Greek Mythology, yn adnodd gwerthfawr i ysgolheigion, myfyrwyr a selogion fel ei gilydd, gan gynnig canllaw cynhwysfawr a dibynadwy i fyd hynod ddiddorol duwiau Groeg. Yn ogystal â'u blog, mae Nerk hefyd wedi ysgrifennu sawl llyfr, gan rannu eu harbenigedd a'u hangerdd ar ffurf brintiedig. Boed trwy eu gwaith ysgrifennu neu siarad cyhoeddus, mae Nerk yn parhau i ysbrydoli, addysgu a swyno cynulleidfaoedd gyda’u gwybodaeth heb ei hail o fytholeg Roegaidd.