Danae a Zeus ym Mytholeg Roeg

Nerk Pirtz 04-08-2023
Nerk Pirtz

DANAE MEWN MYTHOLEG GROEG

Stori Zeus a Danae

Stori Danae a Zeus yw un o'r straeon enwocaf o chwedloniaeth Roegaidd, oherwydd stori garu ydyw, rhamant rhwng duw a marwol.

Cariad-Buchedd Zeus

Zeus wrth gwrs oedd goruchaf dduwdod y pantheon Groegaidd ar y pryd, wedi iddo orchfygu ei dad, Cronos, a'r Titaniaid eraill yn y Titanomachy.

Byddai Zeus yn llywodraethu o Fynydd Olympus, ac wrth ei ochr yr oedd ei wraig Hera; er mai dim ond trydedd wraig Zeus oedd Hera yn dilyn ymlaen o Themis a Metis. Er hynny, er ei fod yn briod, roedd gan Zeus lygad rhyfedd, a llawer o farwol hardd anfarwol oedd yn destun chwantau Zeus.

O ganlyniad mae llawer o chwedlau sydd wedi goroesi o fytholeg Roegaidd yn ymdrin â bywyd cariadus Zeus, tra bod llawer o'r rhai sy'n ymwneud â Hera , yn gweld y dduwies yn ceisio dial ar ei chariadon neu ei phlant.

Danae Merch Acrisius

14> Argos ar ôl Acrisius. 4> Newidiodd blaenoriaethau Acrisius yn awr, o fod yn bryderus ynghylch pwy i drosglwyddo ei deyrnas iddo, yr oedd y brenin yn awr yn poeni am ei farwoldeb ei hun.

Danae yn y Tŵr Efydd

Un o wrthrychau llygad crwydrol Zeus oedd Danae, tywysoges Argos ar y penrhyn Peloponnesaidd. Danae oedd unig blentyn Acrisius ac Eurydice, y cwpl oedd yn rheoli Argos, ac wrth iddi dyfu i fyny, enillodd Danae enw o fod yn farwol fenywaidd harddaf yr oes.

Er mai unig blentyn Acrisius achosodd hynny broblem i’r brenin oherwydd golygai hyn nad oedd ganddo epil gwrywaidd i adael ei deyrnas hefyd.Felly ymgynghorodd Acrisius ag Oracl i gael gwybod beth a fyddai i'r dyfodol, ac yn benodol a fyddai gan Danae fab byth, a allai lywodraethu Argos ar ôl Acrisius.

Yr adroddwyd am lawer o frenhinoedd creulon ym mytholeg Groeg, ond ni chafodd Acrisius ei rifo ymhlith y rhai a ystyriai filladdiad. Roedd ateb Acrisius yn syml i sicrhau na fyddai Danae yn mynd yn feichiog.

Felly adeiladodd Acrisius dŵr efydd gydag un drws mynediad wrth ei droed. Byddai’r drws yn cael ei warchod ddydd a nos gan filwyr oedd yn ffyddlon i’r brenin, ac roedd natur efydd y tŵr yn golygu na ellid ei raddio ar y tu allan. Danae felly wedi ei gwneyd yn garchar, i gyd yn garcharor cysurus, gan ei thad ei hun.

Danae (Tŵr y Pres) - Syr Edward Burne-Jones (1833-1898) - PD-art-100

Zeus Y Gawod Aur

Straeon Danae, roedd harddwch Danae eisoes wedi cyrraedd Zeus ar Fynydd Olymdaidd, p'un a oedd diddordeb golympus Olympus.gan y newyddion am adeiladu tŵr efydd yn Argos. Felly disgynodd Zeus o'i balas i deyrnas Acrisius.

Roedd Acrisius wedi gwneud gwaith perffaith o atal meidrol rhag cael mynediad i Danae, ond nid oedd y tŵr efydd yn mynd i rwystro duw, yn enwedig un mor benderfynol â Zeus. Felly, trawsnewidiodd Zeus ei hun yn gwmwl glaw, ac ar ffurf cawod o aur, rhaeadrodd Zeus trwy do'r tŵr.

Ar ei ben ei hun gyda'r Danae hardd, mae Zeus yn treulio'r nos gyda'r dywysoges hardd, ac o ganlyniad, mae Danae yn beichiogi. Ar ôl yr amser a neilltuwyd, mae'r berthynas rhwng Zeus a Danae yn dod â phlentyn allan, bachgen o'r enw Perseus.

Danae a'r Cawod Aur - Léon-François Comerre (1850-1916) - PD-art-100

Acrisius yn Datrys Problem Fel Danae

Bellach mae gan Acrisius fater o ŵyr i ddelio ag ef, ŵyr sydd i fod i ladd ei daid unwaith eto, er na laddodd Acrisius ei daid unwaith eto, er na laddodd Acrisius ei daid unwaith eto. gwybod pwy oedd tad ei ŵyr, efe a ymresymodd mai dim ond duw a allasai gael Danae yn feichiog.

Ateb Acrisius oedd gosod Danae a Perseus mewn cist, ac yna eu gosod ar chwâl ar y môr agored. Naill ai byddai'r pâr yn boddi, neu fel arall byddent yn crwydro ymhell oddi wrth Argos, gan olygu na allai Perseus wneud unrhyw niwed i'r brenin.

Ond byddai Zeus bron bob amser yn cadw llygad ar dynged Mr.ei gariadon a'i epil, a chyda chymorth Poseidon, sicrhaodd y duw y byddai'r gist yn golchi'n ddiogel ar lan ynys Aegean Seriphos.

Danae - ar ôl J.W. Waterhouse c1900 - PD-art-100

Danae on Seriphos

Darganfuwyd y gist bren gan bysgotwr lleol, Dictys, ac roedd y pysgotwr yn gofalu am Danae a Perseus yn fuan. Yn awr digwyddodd Dictys hefyd fod yn frawd i frenin Seriphos, Polydectes , ac nid hir y daeth Polydectes i wybod am brydferthwch gwestai ei frawd.

Ceisiodd Polydectes hudo Danae, ond gwrthododd mam Perseus ei gynnydd, er nad oedd y blynyddoedd yn mynd heibio gwrthodwyd Polydectes â'r gwrthgiliadau.

Danae a Perseus ar Seriphos - Henry Fuseli (1741-1825) - PD-art-100

Yn y pen draw, wrth gwrs, tyfodd Perseus i fyny, ac yn fuan roedd mab Perseus yn ddigon cryf i gadw'r Polyniaid dieisiau i ffwrdd. Yn ddi-lol, lluniodd Polydectes gynllun i adael Danae heb ei warchod, a chafodd Perseus ei anfon ar yr ymgais amhosibl i ddod â phen y Gorgon Medusa yn ôl.

Gweld hefyd: Anchinoe mewn Mytholeg Roeg

Aeth Perseus yn fodlon iawn â'r ymgais am yr arwr Groegaidd a chredai fod pennaeth Medusa i fod yn anrheg priodas ar gyfer priodas Polydectes a Hippodameia yn y dyfodol. Sylweddolodd Perseus pe bai Polydectes yn briod,yna darfyddai y cynnydd dirfawr tuag at Danae.

Byddai Perseus wrth gwrs yn cael ei anturiaethau ei hun ond yn y diwedd byddai mab Danae yn dychwelyd i Seriphos, a chafwyd seremoni briodas ar y gweill. Er hynny nid oedd y briodas rhwng Polydectes a Hippodameia, canys yn hytrach yr oedd brenin Seriphos yn ceisio priodi Danae yn erbyn ei hewyllys.

Yr oedd Dickys yn ceisio amddiffyn Danae, ond ni ddaeth iachawdwriaeth ond pan gynhyrchodd Perseus ben Medusa , gan droi Polydectes a'i holl gefnogwyr yn garreg.

Perseus gyda Phennaeth Medusa - Sebastiano Ricci (1659-1734) - PD-art-100

Danae Ar ôl Seriphos

byddai Perseus yn gwneud Dictys yn frenin newydd Seriphos, a Danae a'i mab, a'i merch-yng-nghyfraith newydd <29-5, <273> yn mynd yn ôl i <29a-5, Argos, Argows ac ar ryw adeg lladdodd Perseus dad Danae yn ddamweiniol.

Gweld hefyd: Y Constellation Ara

Byddai Perseus yn mynd ymlaen i reoli Argos, a dod yn hynafiaid i lawer o enwogion chwedloniaeth Roegaidd. Mae stori Danae yn diflannu serch hynny, er y byddai Virgil yn datgan mai Danae a sefydlodd ddinas Ardea yn Latium. Er hynny, ni chofnodwyd marwolaeth Danae yn y ffynonellau sydd wedi goroesi.

Nerk Pirtz

Mae Nerk Pirtz yn awdur ac ymchwilydd angerddol sydd â diddordeb dwfn ym mytholeg Roegaidd. Wedi'i eni a'i fagu yn Athen, Gwlad Groeg, roedd plentyndod Nerk yn llawn chwedlau am dduwiau, arwyr a chwedlau hynafol. O oedran ifanc, cafodd Nerk ei swyno gan rym ac ysblander y straeon hyn, a thyfodd y brwdfrydedd hwn yn gryfach dros y blynyddoedd.Ar ôl cwblhau gradd mewn Astudiaethau Clasurol, ymroddodd Nerk i archwilio dyfnder mytholeg Roegaidd. Arweiniodd eu chwilfrydedd anniwall nhw ar quests di-ri trwy destunau hynafol, safleoedd archeolegol, a chofnodion hanesyddol. Teithiodd Nerk yn helaeth ar draws Gwlad Groeg, gan fentro i gorneli anghysbell i ddarganfod chwedlau anghofiedig a straeon heb eu hadrodd.Nid yw arbenigedd Nerk yn gyfyngedig i'r pantheon Groeg yn unig; maent hefyd wedi ymchwilio i'r rhyng-gysylltiadau rhwng mytholeg Roegaidd a gwareiddiadau hynafol eraill. Mae eu hymchwil trwyadl a'u gwybodaeth fanwl wedi rhoi persbectif unigryw iddynt ar y pwnc, gan oleuo agweddau llai adnabyddus a thaflu goleuni newydd ar chwedlau adnabyddus.Fel awdur profiadol, nod Nerk Pirtz yw rhannu eu dealltwriaeth ddofn a'u cariad at fytholeg Roegaidd gyda chynulleidfa fyd-eang. Maen nhw’n credu nad llên gwerin yn unig mo’r chwedlau hynafol hyn ond naratifau bythol sy’n adlewyrchu brwydrau, dyheadau a breuddwydion tragwyddol ddynoliaeth. Trwy eu blog, Wiki Greek Mythology, nod Nerk yw pontio'r bwlchrhwng yr hen fyd a’r darllenydd modern, gan wneud y tiroedd chwedlonol yn hygyrch i bawb.Mae Nerk Pirtz nid yn unig yn awdur toreithiog ond hefyd yn storïwr cyfareddol. Mae eu naratifau yn gyfoethog o fanylion, gan ddod â'r duwiau, duwiesau ac arwyr yn fyw. Gyda phob erthygl, mae Nerk yn gwahodd darllenwyr ar daith ryfeddol, gan ganiatáu iddynt ymgolli ym myd hudolus chwedloniaeth Roegaidd.Mae blog Nerk Pirtz, Wiki Greek Mythology, yn adnodd gwerthfawr i ysgolheigion, myfyrwyr a selogion fel ei gilydd, gan gynnig canllaw cynhwysfawr a dibynadwy i fyd hynod ddiddorol duwiau Groeg. Yn ogystal â'u blog, mae Nerk hefyd wedi ysgrifennu sawl llyfr, gan rannu eu harbenigedd a'u hangerdd ar ffurf brintiedig. Boed trwy eu gwaith ysgrifennu neu siarad cyhoeddus, mae Nerk yn parhau i ysbrydoli, addysgu a swyno cynulleidfaoedd gyda’u gwybodaeth heb ei hail o fytholeg Roegaidd.